Obecnie brak planowanych szkoleń.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane cykle szkoleniowe:

JavaScript dla backend developerów

Miejsce: Kraków, Bukareszt
Termin: Odbyły się 2 edycje szkolenia
Uczestnicy: Maksymalna liczba uczestników - 10 osób

Szkolenie dedykowane jest osobom, które z implementacją części klienckiej aplikacji webowych i językiem JavaScript miały dotychczasowo do czynienia w wąskim zakresie i chciałyby tę wiedzę poszerzyć. Jest to najbardziej podstawowe ze wszystkim oferowanych obecnie szkoleń JavaScript. Nie oznacza to jednak, iż nie dotyka zagadnień zaawansowanych.

JavaScript jest obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych języków programowania i coraz częściej wymyka się poza pierwotne środowisko przeglądarki internetowej. Szkolnie ma na celu przedstawienie JavaScriptu jako pełnego języka w kontekście możliwe najbardziej uniwersalnym. Zaprezentowane zostaną różne obszary zastosowań języka, nie tylko powiązane z Internetem. Oczywiście aspekt webowy nie zostanie pominięty - zostaną przedstawione popularne biblioteki i frameworki javascriptowe oraz techniki implementacji aplikacji internetowych. Sporo uwagi poświęcimy dobrym praktykom programistycznym w języku JavaScript, wydajności kodu oraz aktualnym trendom i kierunkom rozwoju tego języka.

Zakres szkolenia w dużej części pokrywa się z kursem "JavaScript dla programistów Java", jednak z większym naciskiem na podstawy (biblioteki języka, programowanie Document Object Model, etc.), natomiast z pominięciem tematyki integracji kodu Java i JavaScript. Znajomość języka Java nie jest zatem od uczestników szkolenia wymagana.

Uczestnicy szkolenia powinni wykazać się sporym doświadczeniem w programowaniu w dowolnym języku obiektowym. Wymagana jest podstawowa wiedza w dziedzinie wzorców projektowych (singelton, factory, builder). Do zrozumienia zagadnień związanych z technikami webowymi niezbędna będzie przynajmniej podstawowa wiedza z HTML i CSS.

W ramach szkolenia uczestnicy rozwiążą kilka zadań praktycznych, powiązanych z zaawansowanymi technikami języka oraz aplikacjami internetowymi. Zadania mają na celu utrwalenie wiedzy i możliwość szybkiego wypróbowania demonstrowanych technik. Ze względu na praktyczny charakter szkolenia, prosimy o zabranie ze sobą laptopów (brak wymagań co do systemu operacyjnego i środowiska programistycznego; potrzebna przeglądarka Firefox z pluginem Firebug lub Google Chrome).

Dzień 1 - język JavaScript
JavaScript jako język dynamiczny
Funkcje
Lambdy i domknięcia
Obiektowość w JavaScript
Zaawansowane techniki programistyczne w JavaScript

Dzień 2 - JavaScript w praktyce
Wzorce projektowe specyficzne dla języka
JavaScript w przeglądarce. DOM z pominięciem bibliotek
Przegląd bibliotek i frameworków dedykowanych językowi
Wprowadzenie do Prototype i jQuery
JavaScript w świecie Javy - DWR
JavaScript poza przeglądarką - przegląd rozwiązań i zastosowań
Narzędzia wspomagające zarządzanie kodem JavaScript
Trendy. Przyszłość języka JavaScript

Trening ma charakter interaktywny. Uczestnicy w ramach szkolenia rozwiążą kilka zadań praktycznych, wykorzystujących zaawansowany JavaScript. Przykłady i zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą odnosiły się do klasycznych problemów specyficznych dla aplikacji internetowych języka Java.

Prowadzący - David de Rosier
Programista-podróżnik, szkoleniowiec i pasjonat WEB2.0 oraz nowoczesnych technik programistycznych.
Były nauczyciel akademicki oraz stały współpracownik Software Developers Journal. W latach 2003-2009 zajmował się szkoleniem programistów z technologii MDA (BML, Java, JavaScript) oraz designem aplikacji bankowych, pracując onsite dla klientów w Azji, Afryce i Europie.
Top

JavaScript dla programistów Java

Miejsce: Poznań, Szczecin, Wrocław
Termin: Odbyły się 3 edycje szkolenia
Uczestnicy: Maksymalna liczba uczestników - 9 osób

Implementacja aplikacji internetowych w języku Java wymaga zazwyczaj pewnych uzupełnień w warstwie klienckiej - a więc kodowania w JavaScript. Programiści często z niechęcią podchodzą do tego języka, wytykając mu niekompatybilność między przeglądarkami, brak możliwości kontroli kodu, a wręcz nie traktując go w kategoriach pełnoprawnego języka programowania. Tego typu opinie zazwyczaj wskazują na brak dogłębnej znajomości zagadnienia. JavaScript, traktowany jedynie jako uzupełnienie HTML, używany bez dodatkowych bibliotek - może stwarzać problemy, które wynikają jednak z kwestii używania jedynie wycinka możliwości tego języka. W rzeczywistości jest to kompletny język, o bardzo ciekawych i rozbudowanych możliwościach. Programowanie w nim potrafi przynieść wiele satysfakcji i daje programistom dużą dowolność twórczą. Jego niedowartościowanie bierze się z braku dobrej literatury i licznych problemów z czasów przeglądarek typu Netscape i Internet Explorer 5. Poznanie JavaScript na zaawansowanym poziomie może przynieść developerom Javy dwie podstawowe korzyści - po pierwsze da możliwość profesjonalnego implementowania aplikacji webowych we wszystkich jej warstwach (JavaScript jest jedną z nich - nawet jeśli niechcianą, to nieuniknioną), po drugie - pozwoli na inne spojrzenie na sztukę programowania w ogóle. Jako język niekompilowany, dynamiczny, zawierający wiele cech niewystępujących w Javie (prototypowanie, domknięcia, metody uprzywilejowane, itp.) - pozwoli programiście rozszerzyć horyzonty i inaczej spojrzeć na niektóre zagadnienia. Praktyka dowodzi, że znajomość różnych koncepcyjnie języków zwykle odbija się pozytywnie na jakości programowania i sposobie rozwiązywania problemów. JavaScript, jako język zdecydowanie odmienny od Javy, stanowi doskonałą możliwość rozwoju, i to bez konieczności czysto akademickich dywagacji - jest to bowiem język szeroko stosowany, zyskujący coraz większą popularność.

Celem dwudniowego szkolenia jest zaprezentowanie programistom Java zaawansowanych możliwości języka JavaScript a także wprowadzenie do dedykowanych bibliotek, narzędzi programistycznych oraz wzorców projektowych. Przedstawione również zostaną możliwości integracji kodu JavaScript z aplikacjami Javy.

Dzień 1 - język JavaScript
JavaScript jako język dynamiczny
Lambdy i domknięcia
Obiektowość w JavaScript
Zaawansowane techniki programistyczne w JavaScript
Wzorce projektowe specyficzne dla języka


Dzień 2 - JavaScript w praktyce
Przegląd bibliotek i frameworków dedykowanych językowi
Wprowadzenie do Prototype i jQuery
JavaScript w świecie Javy - DWR
JavaScript poza przeglądarką
Integracja kodu Java i JavaScript
Narzędzia wspomagające zarządzanie kodem JavaScript
Przegląd nowoczesnych rozwiązań dedykowanych językowi JavaScript

Trening ma charakter interaktywny. Uczestnicy w ramach szkolenia rozwiążą kilka zadań praktycznych, wykorzystujących zaawansowany JavaScript. Przykłady i zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą odnosiły się do klasycznych problemów specyficznych dla aplikacji internetowych języka Java.

Prowadzący - David de Rosier
Programista-podróżnik, szkoleniowiec i pasjonat WEB2.0 oraz nowoczesnych technik programistycznych.
Były nauczyciel akademicki oraz stały współpracownik Software Developers Journal. W latach 2003-2009 zajmował się szkoleniem programistów z technologii MDA (BML, Java, JavaScript) oraz designem aplikacji bankowych, pracując onsite dla klientów w Azji, Afryce i Europie.
Top

JavaScript dla webmasterów

Miejsce: Poznań, Szczecin
Termin: Odbyły się 2 edycje szkoleniowe
Uczestnicy: Maksymalna liczba uczestników - 10 osób

Wykorzystanie języka JavaScript na poziomie wytwarzania aplikacji internetowych często sprowadza się do manipulacji na obiektach DOM oraz zarządzania systemem zdarzeń - zwykle z użyciem któregoś z popularnych szkieletów (Prototype, jQuery, EXT, etc.). Szkolenie ma na celu przedstawienie JavaScriptu jako kompletnego języka programowania, z silnym uwzględnieniem programowania obiektowego. Istotną częścią szkolenia jest również prezentacja zewnętrznych narzędzi wspierających programowanie aplikacji internetowych w języku JavaScript.

Od uczestników szkolenia wymaga się doświadczenia webmasterskiego - dobrej znajomości HTML/CSS oraz solidnych podstaw w programowaniu w języku JavaScript (wraz ze znajomością któregoś z popularnych frameworków). Niezbędna będzie również podstawowa wiedza teoretyczna z dziedziny obiektowości.

Dzień 1
Szybki przegląd wybranych zagadnień języka JavaScript (celem wyrównania poziomu wiedzy pośród uczestników szkolenia)
Zaawansowane zastosowanie funkcji JavaScript - domknięcia, lambdy, manipulacje na parametrach funkcji
Wprowadzenie do obiektowości w JavaScript - klasy, prototypy, singeltony
Zaawansowana obiektowość w języku JavaScript - dziedziczenie, ukrywanie widoczności, fabrykowanie, pożyczanie metod, interfejsy, etc.


Dzień 2
Zaawansowane techniki programistyczne w JavaScript
Wydajność kodu JavaScript - techniki optymalizacji
Wzorce projektowe specyficzne dla języka
Narzędzia wspierające wytwarzanie aplikacji JavaScript - kompresory, buildery, obfuskatory
Przyszłość języka JavaScript

W ramach szkolenia uczestnicy rozwiążą kilka zadań praktycznych, ściśle powiązanych z zaawansowanymi technikami języka oraz aplikacjami internetowymi.

Prowadzący - David de Rosier Programista-podróżnik, szkoleniowiec i pasjonat WEB2.0 oraz nowoczesnych technik programistycznych.
Były nauczyciel akademicki oraz stały współpracownik Software Developers Journal. W latach 2003-2009 zajmował się szkoleniem programistów z technologii MDA (BML, Java, JavaScript) oraz designem aplikacji bankowych, pracując onsite dla klientów w Azji, Afryce i Europie.
Top

Obiektowy JavaScript

Miejsce: Poznań
Termin: Odbyła się 1 edycja szkolenia
Uczestnicy: Maksymalna liczba uczestników - 10 osób

Programowanie obiektowe w języku JavaScript jest zagadnieniem często mylnie interpretowanym i zazwyczaj pomijanym w podstawowej literaturze. W efekcie nawet doświadczeni programiści JavaScript nie wiedzą o możliwości implementacji np. pól i metod prywatnych, statycznych, nie wiedzą czym są metody uprzywilejowane, itp. Kwestie prototypowania i dziedziczenia są tutaj zagadnieniem szczególnym, często opacznie rozumianym. Bezklasowa obiektowość JavaScipt jest zdecydowanie odmienna od tej znanej z języków z definicji określanych mianem obiektowych - jak choćby C++, Java, C#. Dynamiczna natura języka powoduje, że dysponujemy tutaj zupełnie nowymi możliwościami - niespotykanymi w językach kompilowanych. Wymagane jest pewne doświadczenie i zmiana podejścia, by w pełni wykorzystać możliwości tkwiące w obiektowości JavaScript. Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na te możliwości oraz ułatwienie programistom wykształcenia odpowiedniego sposobu myślenia, pozbawionego przyzwyczajeń i nawyków z języków kompilowanych.
Od uczestników szkolenia wymaga się dobrej znajomości zagadnień programowania obiektowego, popartej praktyką w dowolnym języka programowania. Uczestnicy powinni znac pojęcia klasy, obiektu, interfejsu, dziedziczenia, polimorfizmu oraz ukrywania widoczności składników klas. Wymagana jest przynajmniej przeciętna znajomość języka JavaScript, najlepiej poparta praktyką oraz umiejętnością korzystania z dowolnych zewnętrznych bibliotek języka (Prototype, jQuery, Mootools, EXT, YUI, etc.).

Zagadnienia szkolenia
Wprowadzenie do bezklasowej obiektowości
Funkcje jako obiekty
Funkcje jako klasy
Prototypowanie
Ukrywanie elementów klas, składniki prywatne, publiczne i uprzywilejowane
Publiczne i prywatne składniki statyczne
Obiekty bezpośrednie i anonimowe
Dziedziczenie i miksowanie
Składnik 'this'
Interfejsy
Fabrykowanie
Praktyczne zastosowanie obiektowości JavaScript w aplikacjach webowych

W ramach szkolenia uczestnicy rozwiążą kilka zadań praktycznych, ściśle powiązanych z zagadnieniem obiektowości. Szkolenie ma na celu zbudowanie dyskusji i wymiany informacji w temacie zaawansowanych technik programistycznych w język JavaScript.

Prowadzący - David de Rosier Programista-podróżnik, szkoleniowiec i pasjonat WEB2.0 oraz nowoczesnych technik programistycznych.
Były nauczyciel akademicki oraz stały współpracownik Software Developers Journal. W latach 2003-2009 zajmował się szkoleniem programistów z technologii MDA (BML, Java, JavaScript) oraz designem aplikacji bankowych, pracując onsite dla klientów w Azji, Afryce i Europie.
Top

Praktycznie zaawansowany JavaScript

Miejsce: Szczecin, Wrocław, Poznań, Warszawa
Termin: Odbyły się 4 edycje szkolenia
Uczestnicy: Maksymalna liczba uczestników - 10 osób

Szkolenie obejmuje w swoim programie jak najwięcej zaawansowanych zagadnień języka, które są często pomijane w większości książek o JavaScript. Program jest tak skonstruowany, by omawiając podstawowe elementy JavaScript, równocześnie wskoczyć o poziom wyżej, przyglądając się nieszablonowym i skomplikowanym instrukcjom.

Zajęcia opierają się na wzmożonej interakcji ze szkoleniowcem, a także na jak największej liczbie ćwiczeń praktycznych. Głównym ich celem jest pokazanie filozofii aplikacji napisanych w JavaScript, a także ukierunkowanie osób szkolonych na swoiste "myślenie w JavaScript", wyzbyte wszelkich nawyków z innych języków programowania.

Program szkolenia
JavaScript - korzenie
Zaawansowane podstawy
Garbage collector
Obiektowość w JavaScript
Scope
Closures
this
Funkcje jako obiekty
Tablice
Klasyczna obiektowość w JavaScript
Eval
With
Callbacki
Timery
bind()
currying
chaining
Optymalizacja
Dziwolągi i ciekawostki
DOM
Debugowanie
Inspiracje

Pobierz szczegółowy program szkolenia

Prowadzący - Damian Wielgosik
Programista front-end, entuzjasta back-end i sezonowy publicysta-bloger. Z programowaniem związany od 8 lat. Współpracował z takimi firmami jak Nokia czy Roche, a także z polskimi i zagranicznymi agencjami interaktywnymi. Publikował w Magazynie Internet, a jego cykle "Praktycznego wprowadzenia do JavaScript" i poradników do jQuery są dziś jednymi z najczęściej polecanych przez polskich Internautów. Autor aplikacji JavaScript Drawter, wielokrotnie wyróżnianej przez światowe środowisko JS.
Obecnie związany z Frontend Force – wyspecjalizowaną grupą programistów JavaScript firmy PLAN Solutions GmbH & Co. KG w charakterze programisty i szkoleniowca JavaScript.
Bloguje o języku na http://ferrante.pl
Top

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi 12 szkoleń z technologii JavaScriptowych, które dotyczyły różnych kontekstów technologicznych.
W naszych szkoleniach uczestniczyło 130 osób. Uczestnicy, to osoby które na co dzień pracują z JS, ale szkolenia cieszyły się też dużym zainteresowaniem wśród developerów, którzy planowali zastosowanie rozwiązań JS'owych w swoich aktualnych i przyszłych projektach.

Opinie uczestników szkoleń

"Ależ nie ma za co. Naprawdę zasłużone. Swoją drogą dodam, że gdybym wiedział, że organizujecie inne szkolenie (tym bardziej w tematyce którą zaproponowałem w ankiecie) to byłbym w stanie za takie szkolenie zapłacić rynkową cenę (...a proszę mi wierzyć - nie zarabiam kokosów)."
"Dzięki jeszcze raz za to szkolenie. Dla mnie było bardzo odkrywcze i sporo zmienia w wykorzystaniu tego języka."
"Nie miałem konkretnych oczekiwań, ponieważ nie słyszałem wcześniej o Dawidzie ani nie znałem bliższych szczegółów szkolenia (poza agendą). Szkolenie okazało się bardzo dokładnie przygotowane, dostosowane pod specyfikę grupy, prelegent przekonywający."
"Obawiałem się że szkolenie będzie „marketingowym bełkotem” jednak Dawid przeprowadził je bardzo rzetelnie i profesjonalnie za co duże słowa uznania."
"Całe szkolenie było bardzo ciekawe. Znacznie zmieniło moje spojrzenie na JavaScript jako język. Za najciekawsze uważam zapoznanie się z narzędziami do developowania JavaScripta oraz z frameworkami (YUI, DOJO)."
"Jeszcze raz wielkie dzięki za zorganizowanie tak wartościowego szkolenia!"
"To szkolenie zupełnie zmieniło moje spojrzenie na java script, poza tym nawiązałem wiele cennych znajomości (dzięki temu że szkolenie było ograniczone do tych 10 osób, mogliśmy się poznać i zintegrować)"
"Jak najbardziej przerosło moje oczekiwania. Nie spodziewałem się że darmowe szkolenie może być na tak wysokim poziomie. Prowadzący okazał się wybitnym specjalistą z ogromnym doświadczeniem (nie tylko na polu JavaScriptu). Poza tym świetnie potrafi przekazać wiedzę."


Działamy. Wspieramy Wasz rozwój, Wasz biznes.